NATJEČAJ I ODLUKA ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TZG SISKA 2022. GODINE

Planovi i izvješća

Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Člankom 1. st. 2. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/2021) jasno proizlazi da predmetna Uredba, kao ni raniji propisi o uredskom poslovanju, ne obvezuju TZ na primjenu takvih pravila, no svaka TZ, ako to želi, može primijeniti određene postupke iz uredskog poslovanja.
Turističke zajednice ne pripadaju u kategoriju državnih ili javnih tijela te im osnivači nisu Republika Hrvatska odnosno jedinice područne ili lokalne samouprave.
Naime, sustav turističkih zajednica čine samostalne pravne osobe „sui generis“ osnovane za potrebe promocije turizma i provođenja s turizmom neposredno povezanih aktivnosti od općeg interesa. Radi se o piramidalno ustrojenom sustavu čiji su članovi (osnivači) u konačnici pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz turizma, odnosno s njime povezane djelatnosti te na temelju istih plaćaju članarinu turističkim zajednicama.
U tom smislu, država ili jedinice lokalne samouprave nisu osnivači, odnosno članovi sustava turističkih zajednica niti u većinskom smislu djeluju kroz tijela sustava jer se radi o posebnoj vrsti interesnog udruživanja ranije navedenih pravnih i fizičkih osoba (članova) temeljenog na zakonskoj obvezi, a u svrhu ostvarivanja zadaća koje primarno koriste upravo navedenim članovima, a istovremeno radi izrazitog značaja turizma za cjelokupni gospodarski sustav predstavljaju opću korist za cijelo društvo.
Iz navedenog razloga sustav turističkih zajednica ne predstavlja sustav državnih ili javnih tijela na koje se primjenjuju propisi o općem upravnom postupku, javnoj nabavi, fiskalnoj odgovornosti i sl., osim slučajeva kada zakonodavac nedvojbeno, posebnim propisom za pojedino područje, utvrdi njegovu primjenu i na ovu vrstu pravnih osoba (o predmetnom u odnosu na HTZ postoji i valjana presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u stvarima u kojima su se stranke pokušale pozvati na postojanje javnih ovlasti HTZ-a – broja: Usž-98/15 od 5. ožujka 2015. godine i broja: UsII-14/16 od 31. ožujka 2016. godine) te je isto dodatno potvrdila i Vlada RH u jednom od odgovora na zastupnička pitanja (KLASA: 021-12/17-18/156, URBROJ: 65-17-02) vezanih uz rad turističkih zajednica.