You are currently viewing JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SISKA

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SISKA

Na temelju članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22) te članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Siska ( Novi Sisački tjednik, broj 1044/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Siska o  raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora donesenoj na sjednici dana 12.05.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Siska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice Grada Siska

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Siska (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22; u daljnjem tekstu Pravilnik):

  1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga članka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

II.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovoga Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • ime i prezime kandidata, OIB
  • adresu
  • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte
  • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj
  • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
  • potpis kandidata

IV.

Uz vlastoručno potpisanu  prijavu potrebno je priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – izvornik ili preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž i stručna sprema, izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada (poveznica: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/201112_metodologija_TZ.pdf

– izjava ili dokaz o znanju jednog stranog jezika ( potpisana izjava, preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa )

– izjava ili dokaz o poznavanju rada na računalu (potpisana izjava o poznavanju rada na računalu,  preslika indeksa, svjedodžbe ili odgovarajuće potvrde)

– životopis

– preslika osobne iskaznice ili domovnice

V.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo provodi intervju s kandidatima te dostavlja prijedlog kandidata Turističkom vijeću najkasnije 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

VI.

Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandat od četiri ( 4 ) godine.

VII.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Siska.

VIII.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Siska ( www.tzg-sisak.hr ).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Grada Siska, Trg grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak, uz naznaku „Za natječaj – ne otvaraj” .

TZG SISKA

14.5.2022.