You are currently viewing Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2021. godinu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2021. godinu

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Siska su kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa za Grad Sisak.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kvalitetom ponuđenih programa, kao i objektivnim proračunskim mogućnostima za sljedeću godinu, Grad Sisak će u Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu uvrstiti financiranje kulturnih programa iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

 • djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak

 • programi muzejske djelatnosti

 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

 • programi knjižnične djelatnosti

 • programi knjižne i nakladničke djelatnosti

 • programi glazbene i glazbeno scenske umjetnosti

 • programi scenske umjetnosti

 • programi nove medijske kulture

 • programi izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti

 • filmska djelatnost

 • kulturno – umjetnički amaterizam

 • programi u cilju promidžbe Grada Siska.

Rok za dostavu prijedloga programa je 12.10.2020.

https://sisak.hr/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-siska-za-2021-godinu/