You are currently viewing Od 1. listopada nove cijene odvoza otpada u Sisku

Od 1. listopada nove cijene odvoza otpada u Sisku

Završena su savjetovanja oko novih cijena odvoza otpada u Gradu Sisku, a što je većini postalo jasno iz popratne dokumentacije s dolaskom ovomjesečnih računa za usluge Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o..

Osigurana je potrebna suglasnost za nove cijene te će novi cjenik biti u primjeni od 1. listopada.

Cijene su znatno više nego do sada, obzirom da se naplata provodi sukladno količini odvoza otpada, a sukladno novim zakonskim propisima.

Po novom – cijena otpada se formira zbrajajući fiksni dio cijene (koji bi trebao odražavati trošak sustava gospodarenja otpadom) i po količini predanog otpada svakoga domaćinstva.

Sadašnji iznos računa za kućanstva je 46,85 kuna. 

Novi fiksni iznos, što je u biti početna cijena računa za sve, je 54,62 kune.

No, tih 54,62 kune je početak. Jer na mjesečni račun se dodaje broj mjesečnih odvoza, za obiteljske kuće, te udio vašeg otpada u odvezenom otpadu za višestambene zgrade. 

Za obiteljske kuće će se svaki odvoz naplaćivati, s PDV-om, 11,89 kuna za spremnike od 120 litara te 23,78 kuna za spremnike od 23,78 kuna. S tim da vlasnici ne moraju svaki tjedan ostavljati kante za odvoz, ukoliko one nisu pune. Ne postoji ta obveza.

Dakle, ukoliko vašu 120 litarsku kantu četiri puta date na odvoz u jednom mjesecu cijena će vam računa za taj mjesec biti 54,62 kune + 4 x 11,89 kuna, tj. 102,18 kuna.

Kod stambenih zgrada je situacija kompliciranija jer cijena ovisi o tome koliko će se puta mjesečno napuniti i prazniti zajednički spremnici otpada i o tome koliko ste vi puta osobno sa svojom karticom otvorili spremnik za otpad.

Osnovna cijena pražnjenja uobičajenog spremnika od 5.000 litara je 495,50 kuna i ona se dijeli na sve stanare koji koriste taj spremnik. No, ako netko taj mjesec nije bio doma i nije ubacio nijednom smeće u taj spremnik, neće to ni platiti, već samo osnovnu minimalnu cijenu.

A onaj koji je ubacivao smeće u taj spremnik taj mjesec, platit će sukladno broju otvaranja spremnika sa svojom karticom.

Iznos od 495,50 kuna podijelit će se s brojem otvaranja spremnika i svatko će, temeljem svog broja otvaranja spremnika, platiti odgovarajući udio. Senzori će javljati o popunjenosti spremnika, dakle, ne bi se trebali nepotrebno prazniti i time stvarati nepotrebni trošak građanima.

Što ovo sve znači. Promjenu ponašanja građana, ako žele to osjetiti u svojim novčanicima.

Tako da se sada “ne isplati” predavati napola prazne kante (kod obiteljskih kuća) na odvoz jer se svaki odvoz naplaćuje dodatno. Također se ne isplati s karticom bacati smeće “usput”, već kad se kanta doma napuni.

Također je sada bitno da u kante za miješani otpad ne ubacujete papir i drugo što se može besplatno odložiti u kante predviđene za to, jer će se to, u spremnicima za ostali otpad, tretirati kao miješani otpad, a time će vam se naplaćivati na računu.

Karton su ljudi znali ubacivati u spremnike za miješani otpad, a on zbog svog oblika “glumi” veliki volumen u spremniku, pa ga je bolje ostaviti u spremnik za papir, gdje i pripada.

Nažalost, provedeno savjetovanje s javnošću, kako to obično biva, nigdje nije promovirano pa je prošlo bez ikakvih primjedbi na cjenik kojeg je Gospodarenje otpadom Sisak predložilo.

“Utvrđuje se da je Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Siska, s primjenom od dana 01. listopada 2022. godine, u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) te da predložene cijene
potiču korisnika usluge da odvojeno predaje reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada i da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.” – stoji u suglasnosti gradonačelnice na novi cjenik objavljen u Službenom glasniku Grada Siska

U cjeniku postoje i predviđene kazne za građanstvo, one iznose 290 i 580 kuna. Između ostalog kazne su predviđene za situacije kad korisnik javne usluge u spremnik za reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik sukladno dobivenim uputama davatelja usluge ili kad korisnik javne usluge u spremnik za miješani komunalni otpad odlažu opasne tvari, problematični otpad, građevinski otpad, glomazni otpad ili otpad koji se može reciklirati.