You are currently viewing Javni poziv “Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2020. godinu – drugi krug

Javni poziv “Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2020. godinu – drugi krug

Na temelju Odluke o objavi drugog kruga Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poProjektu «Tradicijski i umjetnički obrti» za 2020. godinu

Klasa:421-04/20-01/03,
Urbroj:2176/01-02-20-5od 5. svibnja 2020. župan Sisačko-moslavačke županije objavljuje Javni pozivprojekt “tradicijski i umjetnički obrti“ za 2020. godinu – drugi krug

1. Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: – obrtnici sa sjedištem i djelovanjem na području Sisačko-moslavačke županije kojiobavljaju djelatnost u skladu s Projektom ovoga Javnog poziva.

2. Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), pod poveznicom „Natječaji“. U navedenom Projektu iUputama nalaze se sve bitne informacije o prihvatljivim zahtjevima, kriterijima zavrednovanje projekta kao i informacija o načinu provedbe projekta.

3. Intenzitet potpore: podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženogprojekta u iznosu od minimalno 30%. Najviši iznos potpore može biti do 10.000,00 kuna.

4. Javni poziv otvoren je danom objavena internetskim stranicama Sisačko-moslavačkežupanije, a traje 15 dana od dana objave Javnog poziva.

5. Odluka o raspodjeli sredstava s listom obrtnika i iznosima bespovratne potporebiti će objavljena na web stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr

6. Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
Prijava na Javni poziv„TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI„ za 2020.g. – drugi krug- ne otvarati – Rimska 28 44000 SISAK

7. Nekompletirani zahtjevi i zahtjevi koji dođu izvan roka neće se razmatrati.
8.Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredui ruralni razvoj, Sisak, Rimska 28/II ili na e-mail adresi: vlatka.weiss-busic@smz.hr

Klasa: 421-04/19-01/03Urbroj: 2176/01-02/20-6

Sisak, 5. svibnja 2020.