You are currently viewing Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju POS-ovih stanova produljen do kraja veljače

Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju POS-ovih stanova produljen do kraja veljače

Odlukom Gradonačelnice produljen je rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska do 28. veljače 2021. godine.
Pravo na kupnju stanova imaju svi državljani RH, a prednost zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i oni koji prvi put stječu stan u vlasništvo za svoje stanovanje. Struktura stanova planirat će se sukladno potrebama i konačnoj listi prvenstva nakon provedenog javnog poziva.
Svi zainteresirani za kupnju stana po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, a odnose se na cijenu kvadrata, kamatu i rokove otplate, mogu podnijeti zahtjev, priložiti potrebnu dokumentaciju i sve dostaviti poštom na adresu Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak.
Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i obrasci pripadajućih izjava, mogu preuzeti u pisarnici Grada Siska, na adresi Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak, u radnom vremenu gradske uprave Grada Siska ili na web stranici Grada Siska.
Planirana lokacija za izgradnju su k.č.br. 291/4 i k.č.br. 294/143 u k.o. Sisak Stari, vlasništvo Grada Siska, a koje se nalaze u Lonjskoj ulici u Sisku.
Javni poziv te pripadajući obrasci dostupni su na poveznici. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/635-503 ili slanjem upita na mediji@sisak.hr.