You are currently viewing 5. Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila C4 PICASSO, 1.8 i

5. Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila C4 PICASSO, 1.8 i

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila

Na temelju Odluke Turističkog vijeća TZG Siska od 2. 11. 2023. godine  raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog vozila

I. PREDMETI PRODAJE:

Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : Citroen

Tip vozila: C4 PICASSO, 1.8 i

Model vozila, snaga motora i zapremina motora: C4; 92Kw; 1749 cm3

Boja vozila: srebrna s efektom

Broj šasije: VF7UD6FYC45300225

Oblik karoserije: zatvoreni, 5 vrata

Godina proizvodnje i datum prve registracije: 2008 godina; 16.5.2008.

Proizvođač: Citroen

Vrsta motora: benzinski

Početna prodajna cijena: 600,00 eura

Registriran do: Vozilo je odjavljeno

Napomena:

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 100,00 eura koja se uplaćuje na IBAN račun, broj: HR0624070001100425175, koji se vodi kod OTP banke d.d., uz opis plaćanja “jamčevina za vozilo“.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana zatvaranja natječaja.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o kupoprodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane uz kupnju predmetnog vozila dužan je snositi kupac.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na broj telefona: 091 7889 557.

III. SADRŽAJ PONUDE 

  • ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe);
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini;
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;
  • ponuđena kupoprodajna cijena.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponude te nemaju pravo na naknadu istih.

IV.ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju vozila“, preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Siska, Trg grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 15,00 sati.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

U Sisku, 13.5.2024.